Všeobecné obchodní podmínky

pobočného spolku SC BMX Benátky nad Jizerou v ÚAMK.


se sídlem: Kbel 130, 294 71 Benátky nad Jizerou identifikační číslo: 22898867 vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 50096 od 1.1.2014.

pro registraci na sportovní akce prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bmxbenatky.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pobočného spolku se sídlem: Kbel 130, 294 71 Benátky nad Jizerou identifikační číslo: 22898867 vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 50096 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.oxyshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji online registrací na sportovní akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.

4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce zaregistrovat kupujícího na sportovní akci a závazek kupujícího uhradit poplatek za registraci (startovné).

2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením startovného ze strany kupujícího. Prodejce se zavazuje zajistit registraci kupujícího bez zbytečného odkladu po zaplacení startovného, s tím, že v případě nákupu přes internet bude potvrzení o registraci dodáno v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na registraci dříve, než bude uhrazena cena za registraci na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

3. Zajištěním registrace kupujícího ze strany prodejce jsou závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž je registrace zajišťována

1. Prodávající je pořadatelem nebo spolupořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou registrace realizovány. Zaplacením registrace na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícíma prodávajícím jako pořadatelem Akce.

2. Kupující se zaplacením registrace zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Zaplacením registrace bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

4. Za registraci na Akci mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

Postup při registraci a platební podmínky

1. Cena za každou registraci je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s registrací.

2. V případě registrace prostřednictvím webové stránky je platba za ni možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené se zaplacením registrace vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

Reklamační řád

1. Veškeré reklamace registrací prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku (Reklamační řád).

2. Kupující má nárok na vrácení platby za registraci pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

3. Kupující nemá nárok na vrácení platby za registraci v případě, že se nedostavil na Akci v daném termínu dle propozic vydávaných pořadatelem Akce nejpozději 30 dnů před Akcí a zveřejňovaných (mimo jiné) sportovní komisí BMX Českého svazu cyklistiky na obvyklých kanálech.

4. V případě, že kupující neobdržel potvrzení o registraci na Akci nejpozději do 2 dnů po plném uhrazení registrace, tj. připsání plné prodejní ceny registrace na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení potvrzení, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel potvrzení o registraci. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a email, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při registraci. V případě, že prodejce zjistí, že nebylo možné registraci provést, prodejce se zavazuje vrátit kupujícímu uhrazenou platbu za registraci, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

5. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), rostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

6. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem platbu za registraci v plném rozsahu.

7. V případě splnění podmínek pro vrácení platby za registraci dle odstavce 6 tohoto reklamačního řádu bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny registrace uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.

2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:

a) doručení potvrzení registrace kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek;

b) identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.

3. Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek a softwaru WooCommerce. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.

4. Prodávající si vede statistiky o počtu registrací na jednotlivé Akce v jednotlivých letech. Podkladem pro tyto statistiky slouží osobní údaje kupujících, které jsou však prostřednictvím plně anonymizovány a není možné z nich zpětně kupující identifikovat.

5. Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

6. Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

V Benátkách nad Jizerou 13. srpna 2018